Suomen Uusperheiden Liiton koulutuksen laatu arvioitiin Opintokeskus Siviksen kanssa

Mia Valanne, asiantuntija, Opintokeskus Sivis

Syksyllä 30.9.-24.11.2021 toteutetun Suomen Uusperheiden liiton (Suplin) StepApp -valmentajakoulutuksen laadunarviointi toteutettiin yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa koulutuksesta onnistumisia sekä kehittämiskohteita koulutuksen jatkuvan kehittämisen tueksi. Tavoitteena oli myös tehdä näkyväksi järjestötoiminnan ja koulutuksen avulla syntyvää osaamista. Opintokeskus Sivis pilotoi laadunarviointimallia ja samalla tarkasteltiin sen käytettävyyttä laajemmin järjestökoulutuksen laadunarviointimallina. Samassa yhteydessä pilotointiin myös toista merkittävää avausta koulutuksen kehittämiseen liittyen. StepApp-koulutukseen osallistuvat saivat suoritusmerkinnän Oma Opintopolku –palveluun ensimmäisten joukossa järjestökoulutuksessa. Lue lisää SivisNytin uutisesta

Koulutussuunnittelussa varmistetaan, että oppimiselle ja osaamisen kehittymiselle on varattu riittävästi aikaa ja tilaa. Laadukas koulutus on linjakasta eli koulutuksessa käytetyt oppimis- ja opetusratkaisut tukevat koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttamista.

On tärkeää, että koulutuksella vastataan sen kohderyhmän ajankohtaisiin osaamistarpeisiin ja -tavoitteisiin. -Mia Valanne

Koulutus on laadukasta, kun se tuottaa osaamista ja osaavia toimijoita. Laadukas koulutus on myös jatkuvasti kehittyvää, jolloin keskeisessä roolissa on hyvien käytänteiden ja onnistumisten sekä kehittämiskohteiden tunnistaminen ja parannusehdotusten sanoittaminen.

Koulutuksen arviointiprosessi

StepApp -valmentajakoulutuksen laadunarviointiin kuului sekä Suplin arviointiryhmän tekemä koulutuksen itsearviointi että Opintokeskus Siviksen arviointiryhmän toteuttama ulkoinen arviointi. Koulutusta arvioitiin suhteessa Opintokeskus Siviksessä määritettyihin järjestökoulutuksen laatukriteereihin ja niiden tavoitetasoon.

Arviointi perustui koulutukseen liittyvään dokumentaatioon eli todisteisiin ja sitä täydennettiin koulutuksen opiskelijoiden näkemyksillä eli osallistujapalautekyselyn tuloksilla. Arviointiin liittyi myös koulutuskäynti, jossa Opintokeskus Siviksen arviointiryhmän jäsen havainnoi koulutusta yhden lähikoulutuspäivän ajan. Arviointia täydennettiin vielä Suplin arviointiryhmän haastattelulla, jossa syvennyttiin ymmärtämään tiettyjä valittuja teemoja.

Arviointi kohdistui seuraaviin osa-alueisiin ja niiden alla kuvattuun 24 laatukriteeriin:

1. Koulutuksen tuottama osaaminen,
2. koulutuksen suunnittelu,
3. koulutuksen toteuttaminen ja
4. koulutuksen jatkuva kehittäminen.

StepApp-valmentajakoulutus nojaa Suplin asiantuntijuuteen ja ymmärrykseen uusperheistä

StepApp -valmentajakoulutuksen laatu arvoitiin korkeimmalle tasolle (edistynyt) kolmiportaisella asteikolla. Koulutuksen erityisinä vahvuuksina nähtiin koulutuksen vahva linkitys järjestön strategiaan sekä hanke- ja tutkimustietoon. Koulutus on suunniteltu ja toteutettu linjakkaasti ja osaamislähtöisesti kohderyhmän osaamistarpeiden pohjalta.

Supli tuottaa koulutuksella sosiaalialan ammattilaisille relevanttia uusperheosaamista ja on sitoutunut upeasti koulutuksen jatkuvaan ja tavoitteelliseen kehittämiseen. Koulutuksen vahvuutena on myös järjestön kouluttajien vankka asiaosaaminen sekä monipuolinen ja innostava tapa opettaa. Onnistumisten ja hyvien käytänteiden lisäksi koulutuksesta tunnistettiin myös kehittämiskohteita ja niiden pohjalta tehtiin kehittämisehdotuksia.

Suplilla on vahvat perinteet koulutusten toteuttajana, mutta hiljaista tietoa ja toimintatapoja on osin jäänyt kuvaamatta ja sanoittamatta. Nämä kannattaa jatkossa dokumentoida ja jakaa järjestön toimijoiden kesken. Lisäksi keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat kestävän elämän periaatteiden linkittäminen koulutukseen, koulutuksen saavuttavuuden kehittäminen sekä osallistujien osaamisen arvioinnin kuvaaminen niin opiskelijoille kuin kouluttajillekin.

Tutkimustiedon sekä Suplin uusperhetyön asiantuntijuuden lisäksi yhteiskehittämisellä on tärkeä rooli koulutustemme ja koko toimintamme kehitystyössä. -Kirsi Heikinheimo

Suplin toiminnannjohtaja Kirsi Heikinheimo istuu pöydän ääressä ja katsoo kameraan

Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo

Laadukasta järjestökoulutusta- laatumerkki

Arvioinnin loppukeskustelu käytiin COVID19 -pandemiatilanteesta johtuen etäyhteyksin. Keskustelussa käytiin läpi arvioinnin tulos sekä koulutukseen liittyvät onnistumiset ja hyvät käytänteet sekä arviointiryhmien tunnistamat kehittämiskohteet ja kehittämisehdotukset.

Tilaisuudessa Suplille myönnettiin oikeus käyttää arvioidun koulutuksen yhteydessä Laadukasta järjestökoulutusta 2021 -Opintokeskus Sivis -laatumerkkiä. Laatumerkki kertoo, että koulutus on läpikäynyt Opintokeskus Siviksen laadunarviointiprosessin ja koulutus on todettu laadukkaaksi, osaamista tuottavaksi ja jatkuvasti kehittyväksi.

Sydämelliset onnittelut koko koulutustiimille sekä koulutuksen opiskelijoille, oli ilo olla vetämässä Opintokeskus Siviksen ensimmäistä järjestökoulutuksen laadunarviointiprosessia kanssanne StepApp -valmentajakoulutuksessa. Tästä on hyvä jatkaa osaamisen ja koulutustoiminnan kehittämistä. -Mia Valanne

 

 

Opintokeskus Siviksen logo

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutusta ja keskustelutilaisuuksia. Sivis tukee ja kehittää 75 valtakunnallisen jäsenjärjestönsä koulutustoimintaa. Järjestöjen koulutuksen kautta Sivis tukee elinikäistä oppimista, kansalaisten aktiivisuutta, kestävää elämää ja yhteiskunnan toimintaa.

 

‹ Takaisin