StepApp-toiminnan yhtenä tavoitteena on tuottaa uusperheitä koskevaa hyvinvointitietoa, jota voidaan hyödyntää kehittämistyössä, kunnallisessa päätöksenteossa sekä uusperheitä kohtaavien ammattilaisten työn tukena. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa digitaalisen perheintervention kehittämisestä, vaikuttavuudesta ja implementoinnista kuntien perhepalveluihin. Tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla digitaalisten interventioiden kehittämisen ja käyttöönoton tukena.

Tutkimustyö aloitettiin Stepping-hankkeessa (2018-2021) ja sitä on tehty useassa eri vaiheessa aina StepApp-valmennuksen® ja koulutuksen kehittämisestä sen arviointiin asti. Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimusohjelma Connected Health UTU (Gamification for Health Promotion) kanssa. Gamification for Health Promotion -tutkimusryhmä on asiantuntija lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäävien pelipohjaisten menetelmien kehittämis- ja tutkimustyössä.

Stepping-tutkimuksen tutkimusjohtajana toimii Anni Pakarinen.

Erikoistutkija Anni Pakarinen

Anni Pakarinen

Erikoistutkija, Hoitotieteen laitos kehityspäällikkö, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
Stepping-tutkimuksen johtaja, Gamification for Health Promotion- tutkimusryhmä

+358 29 450 4711
ankorh@utu.fi

Uusperheet hyötyvät digiavusteisesta StepApp-valmennuksesta

Julkaistu 2021

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeessa kehitettiin digiavusteinen, hyvinvointia tukeva valmennus uusperheille. Valmennuksen hyötyjä arvioitiin Stepping-tutkimuksessa, jota toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Tutkimus on kaksivaiheinen, ensin toteutettiin valmennuksen hyötyjä arvioiva soveltuvuustutkimus ja sen jälkeen pilottitutkimus, jossa arvioidaan valmennuksen alustavaa vaikuttavuutta. Soveltuvuustutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet perheet kokivat hyötyvänsä valmennuksesta. Tutkimus on yhä käynnissä, mutta alustavien tulosten mukaan vanhempien tietoinen läsnäolo vanhemmuudessa kasvoi valmennuksen myötä tilastollisesti merkitsevästi.

Perheille kohdistetuissa interventioissa hyödynnetään nykypäivänä yhä enemmän digitaalisia menetelmiä. Suomen Uusperheiden Liiton hankkeessa haluttiin yhdistää perheiden valmennuksessa ammattilaisten ohjaamat vertaisryhmätapaamiset sekä kehittää niiden lisäksi perheiden käyttöön mobiilisovellus. StepApp-sovelluksen on tarkoitus lisätä perheen yhteistä toimintaa ja jatkaa valmennuksessa alulle laitettujen asioiden käsittelyä. Sovellusta käyttävät uusperheiden aikuiset, lapset ja nuoret sekä valmennusta ohjaavat, sote- ja kasvatusalan ammattilaiset.

– Kuntien järjestämien kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden keskuudessa uusperheiden määrä on kasvanut ja sote-alan ammattilaiset kaipaavat lisää uutta tietoa ja toimivia työkaluja uusperheiden kanssa työskentelyyn. Tavoitteenamme oli kehittää ensimmäinen uusperheille suunnattu, digiavusteinen palvelu kuntien perhepalveluihin yhdessä uusperheiden sekä perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa, kertoo Stepping-hankkeen hankepäällikkö Elisa Jyllikoski.

Uusperheille suunnattu StepApp-valmennus® kestää viisi viikkoa ja sitä ohjaavat StepApp-valmentajakoulutuksen käyneet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset työpareina. Valmennuksessa perheet saavat sekä ammatillista tukea, että vertaistukea muilta uusperheiltä. Valmennuksen ja valmentajakoulutuksen sisällöt pohjautuvat laajaan kirjallisuuskatsaukseen uusperhetutkimuksista sekä asiantuntijoiden kokemustietoon ja kohderyhmän näkemyksiin. Tähän mennessä valmennuksia on toteutettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä Varsinais-Suomen alueilla.

Stepping-tutkimuksen polku kuvana

Kuva 1. Stepping-tutkimuksen aikataulu.

Soveltuvuustutkimuksessa lähes kaikki uusperheiden aikuiset raportoivat saaneensa hyötyjä valmennuksesta. Perheet kokivat saaneensa vertaistukea sekä uusperhe-elämään liittyvää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Lisäksi vanhemmat kokivat, että ymmärrys muita uusperheen jäseniä kohtaan lisääntyi valmennuksen myötä. Kaikki valmentajat olivat sitä mieltä, että perheet hyötyivät valmennuksesta. Myös sovelluksen käytettävyyden todettiin olevan hyvällä tasolla. Käynnissä olevan pilottivaikuttavuustutkimuksen alustavien tulosten mukaan StepApp-valmennukseen osallistuneiden uusperheiden vanhempien tietoinen läsnäolo vanhemmuudessa kasvoi tilastollisesti merkitsevästi valmennuksen myötä. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevää muutosta ei havaittu parisuhdetyytyväisyydessä ja perhedynamiikassa. Tulokset ovat alustavia ja tutkittavien määrä oli välianalyyseissa niin pieni, ettei tuloksista voida tehdä vielä vahvoja johtopäätöksiä.

– Alustavat tulokset ovat lupaavia ja ohjaavat toiminnan jatkokehittämistä. Sote-alan palveluissa korostetaan yhä enemmän vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoa ja haluamme kehittää perheille palvelua, josta he oikeasti hyötyvät, kertoo Stepping-hankkeen hankesuunnittelija Laura Selänne.

Stepping-hankkeelle on haettu jatkorahoitusta tuleville vuosille. Hankkeen jatkoon on suunniteltu laajempaa vaikuttavuuden tutkimusta valmennukseen osallistuvilla perheillä sekä toimintamallin käyttöönoton tutkimusta.

– Saatujen tulosten perusteella toimintaa lähdetään laajentamaan uusille alueille. Laajempi vaikuttavuustutkimus sekä implementoinnin tutkimus on tarkoitus käynnistää vuonna 2021. Tutkimus tuottaa tietoa valmennuksen vaikuttavuudesta ja käyttöönoton haasteista ja onnistumisista sote-palveluiden piirissä. Tietoa tullaan hyödyntämään itse hankkeessa, ja laajemmin tietoa voidaan hyödyntää digi-interventioita suunniteltaessa, kehitettäessä ja käyttöönotettaessa kuvailee Stepping-tutkimusta johtava, Turun yliopiston erikoistutkija Anni Pakarinen. Hän esitteli alustavia tutkimustuloksia Suomen Uusperheiden Liiton Merkityksellinen elämä uusperheessä -konferenssissa 6.11.2020.

yhteistyössä

Turun yliopiston logo