Stepping-tutkimus

Stepping-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa uusperheitä koskevaa hyvinvointitietoa, jota voidaan hyödyntää kunnallisessa päätöksenteossa sekä uusperheitä kohtaavien ammattilaisten työssä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa mobiiliavusteisen perheintervention kehittämisestä ja vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan jatkossa hyödyntää muun muassa sosiaali- ja terveysalalla interventioiden kehittämisen tukena.

Stepping-hankkeessa tehdään tutkimusta hankkeen eri vaiheissa (v. 2018–2020) aina StepApp-valmennuksen® kehittämisestä sen arviointiin asti. Tutkimusta johtaa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimusohjelma Digital Nursing Turku (Gamification of Health). Gamification of Health-tutkimusryhmä on asiantuntija lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäävien pelipohjaisten menetelmien kehittämis- ja tutkimustyössä.

Tutkimustyössä hyödynnetään käyttäjälähtöisiä menetelmiä StepApp-valmennuksen® ja valmentajakoulutuksen käytettävyyden, soveltuvuuden, hyödyn sekä käyttöönoton varmistamiseksi. Kehittämistyön ja tutkimuksen aikana tuodaan kohderyhmän, eli sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten sekä uusperheiden vanhempien, lasten ja nuorten näkemykset vahvasti esiin.

Kohderyhmän näkemykset, aiempi tutkimusnäyttö ja asiantuntijoiden kokemustieto luovat pohjan StepApp-valmennukselle®

Valmennuksen kehittämisen aikana sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista sekä uusperheiden vanhemmista, lapsista ja nuorista koostuva StepApp-testiryhmä arvioi kehitettävää StepApp-sovellusta. Tietoa kerättiin muun muassa mobiilisovelluksen konseptin, sisällön ja graafisen ilmeen käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä.

Pilottitutkimuksissa arvioidaan StepApp-valmennuksen® soveltuvuutta uusperhetyöhön ja vaikuttavuutta uusperheille tuoman hyödyn näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan StepApp-valmentajakoulutuksen soveltuvuutta ammattilaisten näkökulmasta. Näiden pilottitutkimusten avulla saadaan arvokasta ja tarpeellista tietoa StepApp-valmentajakoulutuksesta sekä StepApp-valmennuksesta® sen laajempaa käyttöönottoa varten.

Stepping-tutkimuksesta syntyy myös opinnäytetöitä

Sosionomiopiskelija Pirkko Pikanderin (Turun AMK) opinnäytetyössä tutkitaan StepApp-valmentajien kokemusta StepApp-valmentajakoulutuksen tuomista hyödyistä.

Hoitotieteen maisteriopiskelija Therese Pihlströmin (hoitotiede/Kuopion yliopisto) Pro gradussa arvioidaan StepApp-valmennuksen® hyötyjä parisuhteen ja perheen dynamiikan näkökulmasta.

Mikäli Sinä kiinnostuit Stepping-tutkimuksesta, ja haluaisit tehdä esimerkiksi opinäytetyötäsi hankkeessa, ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!


Lisätietoja Stepping-tutkimuksesta:
Hankesuunnittelija, tutkija
Anni Pakarinen (uusperheneuvoja, sairaanhoitaja, Terveystieteiden tohtori)
puh. 040 689 0225
anni.pakarinen (at) supli.fi